Ilość produktów:
Wartość zamówienia:
0
0,00 zł
Do darmowej wysyłki brakuje: 
500,00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Właścicielem domeny internetowej pod adresem: www.kool.com.pl oraz sklepu internetowego pod adresem: sklep.kool.com.pl jest Spółka KOOL Jurkiewicz i wspólnicy spółka jawna z/s we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 105734 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu („KOOL”).

 2. Możliwość nabywania towarów w sklepie internetowym posiadają wyłącznie przedsiębiorcy (osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej), a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bądź działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej („Klient”).

 3. Wszelkie transakcje dokonywane w ramach sklepu internetowego stanowią umowy sprzedaży w zakresie obrotu obustronnie profesjonalnego, w zakresie prowadzonej przez każdą ze stron działalności gospodarczej.

 4. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku zawierania umów lub ich negocjowania przez Klienta, będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zapraszamy do nabywania towarów w tradycyjny sposób, w placówkach stacjonarnych (Oddziałach KOOL), których adresy są dostępne na stronie internetowej KOOL pod adresem: www.kool.com.pl.

 

§2.

[Warunki rejestracji]

 1. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zarejestrować się w sklepie internetowym, podając pełne dane adresowe, w tym dane do wystawienia faktury VAT, dane dostawy, a także prawidłowy posiadany przez niego numer NIP (warunek konieczny do rejestracji), a także dane kontaktowe: e-mail, telefon.

 2. Po zarejestrowaniu Klient otrzyma indywidualny login i hasło umożliwiające mu korzystanie z zasobów sklepu internetowego, w tym dokonywanie zamówień. KOOL może weryfikować drogą pisemną, telefoniczną, bądź mailową prawidłowość danych Klienta, podanych w trakcie rejestracji. W przypadku podania danych nieprawidłowych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd – KOOL nie jest zobowiązany do utrzymywania konta takiego Klienta i ma prawo je usunąć z posiadanych zasobów.

 3. Rejestracja konta przez Klienta jest równoznaczna z udzieleniem KOOL zgody na przetwarzanie jego danych do celów związanych wyłącznie z realizacją umowy – w tym także w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu i zwartych w nim regulacji z zakresu Polityki prywatności i zasad zbierania Danych osobowych – co Klient potwierdza we właściwym miejscu w trakcie procesu rejestracji. Klient w każdym czasie ma prawo do usunięcia konta w sklepie internetowym, co skutkuje także usunięciem jego danych z serwerów KOOL.

 

§3.

[Warunki sprzedaży]

 1. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym obowiązują tylko na terenie Polski. Sprzedaż towarów poza granice Polski, w tym warunki handlowe obejmujące ewentualną dostawę towarów są ustalane indywidualnie.

 2. Wszystkie ceny towarów podane w sklepie internetowym są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki. Cena netto i brutto zostanie uwidoczniona w „koszyku” przy składaniu zamówienia przez Klienta.

 3. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar oznacza zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także jego akceptację, w tym także w zakresie Polityki prywatności i zasad zbierania Danych osobowych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przez KOOL umowy sprzedaży.

 4. KOOL zapewnia, że oferowany towar jest nowy, zapakowany i taki też zostaje wydany przewoźnikowi (firmie kurierskiej), w celu dokonania dostawy.

 

§4.

[Warunki realizacji zamówienia]

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych umożliwiających wykonanie zamówienia, w tym wskazanie adresu dostawy oraz podanie numeru NIP Klienta. Brak wskazania numeru NIP przy składaniu zamówienia wyklucza realizację zamówienia, a zamówienia złożone bez numeru NIP (bądź z podaniem nieprawidłowego lub nieważnego numeru NIP) jest uważane za niezłożone.

 2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 złotych netto.

 3. Z chwilą złożenia zamówienia w sklepie internetowym Klient, jako kupujący składa ofertę nabycia towarów o treści określonej w zamówieniu, skierowaną do KOOL, jako sprzedawcy.

 4. Klient może dokonać zmiany złożonego zamówienia w zakresie rodzaju i ilości towarów nie później niż do chwili zatwierdzenia (wysłania) wypełnionego formularza zamówienia.

 5. KOOL może potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji mailowo lub telefonicznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty przez Klienta.

 6. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji danych wskazanych przez Kupującego i potwierdzeniu zamówienia do realizacji.

 7. Zamówione towary są wysyłane w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, tj.:

 1. w ciągu 3 dni roboczych od momentu uznania rachunku bankowego KOOL – w przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do przedpłaty,

 2. w ciągu 3 dni roboczych – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pobraniem.

 1. Klient nie może dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym, wskazując w treści zamówienia na sposób płatności: „przelew”. W przypadku wskazania przez Klienta na sposób płatności „przelew” zamówienie zostanie zrealizowane, jako „za pobraniem” a koszty z tym związane ponosi Klient.

 2. Adresem dostawy towaru jest zawsze adres podany przez Klienta w zamówieniu.

 3. W przypadku towarów zamówionych, a nie znajdujących się aktualnie w magazynie, termin realizacji zamówienia może uleć wydłużeniu. KOOL poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając informację w tym względzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta. KOOL może zaproponować Klientowi inny towar o wartości i właściwościach odpowiadających towarom, który Klient zamówił, w miejsce towaru brakującego.

 4. W braku możliwości realizacji zamówienia, KOOL zawiadomi o tym Klienta, w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając informację w tym względzie, na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku dokonania przedpłaty za towar – zwróci, w terminie 7 dni wartość dokonanej przedpłaty, na rachunek bankowy, z którego dokonano przedpłaty.

 5. Realizacja zamówienia nastąpi za pomocą firmy kurierskiej. Klient ponosi koszty przesyłki zamówionego towaru (w tym koszty odbioru gotówki, w razie wyboru płatności za pobraniem), które są doliczane do wartości towaru w chwili składania zamówienia.

 6. Z chwilą wydania zamówionego towaru przewoźnikowi (firmie kurierskiej) na Klienta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty bądź zniszczenia towaru. Wydanie towaru Klienta następuje z tą samą chwilą.

 

§5.

[Warunki płatności za zamówienie]

 1. Klient może także dokonać płatności za zamówiony towar:

  1. w formie przedpłaty, na rachunek bankowy KOOL wskazany w fakturze pro forma VAT;

  2. w formie elektronicznej, poprzez płatność za pomocą usługi dostarczanej przez PAYU (przykład)

  3. przy odbiorze towaru, bezpośrednio kurierowi („płatność za pobraniem”).

 2. KOOL wystawi fakturę VAT, która zostanie dołączona do przesyłki i przesłana na adres Klienta wskazany w zamówieniu wraz z towarem.

 

§6.

[Odbiór towaru i reklamacje]

 1. Klient obowiązany jest w każdym przypadku do sprawdzenia nadesłanej przesyłki. W razie widocznych uszkodzeń, braków (itp.), Klient winien zgłosić ten fakt niezwłocznie kurierowi przy odbiorze przesyłki, sporządzając odpowiedni protokół uszkodzeń.

 2. Reklamacje towaru należy składać niezwłocznie, na adres: sklep@kool.com.pl, lecz nie później niż w terminie jednego dnia, po odbiorze towaru.

 3. Niedokonane odbioru towaru w terminie, bądź odmowa odbioru towaru przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z zamówienia. W takim wypadku Klient zostanie obciążony przez KOOL kosztami transportu towaru, jakie poniósł KOOL w związku z wykonaniem zamówienia. Klient jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów w terminie 3 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej, a w przypadku dokonania przedpłaty – KOOL potrąci także koszty transportu z kwotą podlegającą zwrotowi dla Klienta.

 

§7.

[Postanowienia końcowe dotyczące sprzedaży]

 1. Wszelkie sugestie oraz pytania prosimy kierować na adres: sklep@kool.com.pl .

 2. Spory powstałe na tle wykonywania zamówień realizowanych w ramach sprzedaży internetowej, rozstrzygał będzie sąd powszechny w Legnicy.

 

§8.

[Polityka prywatności]

 1. KOOL, jako Usługodawca zapewnia adekwatną wobec aktualnych możliwości technicznych oraz formuły udostępniania sklepu internetowego transparentność
  w zakresie obejmującym gromadzone i przetwarzane przez KOOL dane oraz sposób ich wykorzystania.

 2. W związku z powyższym KOOL informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:

  1. Dane wprowadzane przez Klienta, w tym dane osobowe Klienta lub Użytkownika (osoby współpracującej z Klientem, bądź jego pracownika). Podczas rejestracji Klient jest proszony o podanie określonych informacji, w tym danych osobowych. KOOL przetwarza wybrane i wprowadzone przez Klienta dane, w tym dane osobowe;

  2. Dane dotyczące logowania. W celu logowania do sklepu internetowego mogą być wykorzystywane następujące dane osobowe Klienta: adres e-mail, telefon kontaktowy, jeśli któraś z tych danych jest loginem. Zebrane logi przechowywane są w postaci zanonimizowanej przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem internetowym, w tym w oparciu o pliki logów mogą być generowane statystyki. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające sklep internetowy (Dane zanonimizowne).

  3. Komunikacja. W celu komunikacji z Klientem KOOL może gromadzić i przechowywać korespondencję z Klienta. KOOL może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail Klienta, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z KOOL za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail Klienta, itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z Klientem są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji o specyfikacji oferowanego towaru lub jego dostępności.

  4. Oprogramowanie osób trzecich. KOOL umożliwia w ramach sklepu internetowego dostęp do oprogramowania udostępnionego przez osoby trzecie (PAYU). Informacje zbierane przez KOOL w ramach korzystania z tego oprogramowania są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności zaś informacje zbierane przez dostawcę oprogramowania (PAYU) są objęte polityką prywatności (link do polityki PAYU) odpowiedniej osoby trzeciej.

  5. Cookies – w związku z udostępnianiem zawartości sklepu  internetowego KOOL, korzysta z plików „cookies” niezbędnych  do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w zakresie obsługi zamówień.

 1. Wykorzystanie plików „cookies” może nastąpić w celu:

  1. dostosowania zawartości stron sklepu internetowego do preferencji Użytkownika (w tym Klienta) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu internetowego i stron internetowych KOOL, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymania sesji Użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej pod stronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza w sposób domyślny przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym odbiorcy. Użytkownicy przeglądarek internetowych mogą we własnym zakresie dokonać zmian ustawień dotyczących plików „cookies”. Opcje te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

 2. Wyłączenie stosowania „cookies”  może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług sklepu internetowego a w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania „cookies”  nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści, do których dostęp wymaga logowania.

 

§9.

[Administrowanie danymi osobowymi]

 1. Dane Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarzą, jak też dane innych osób fizycznych działających w imieniu i na rzecz Klientów (np. pracowników, współpracowników będących osobami fizycznymi), podane przy tworzeniu konta Klienta, jak i w trakcie składania zamówienia, są zbierane i przetwarzane przez KOOL (jako podmiot zbierający dane osobowe – administrator danych) wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, na poniższych zasadach (opisanych w ust. 2-10 poniżej).

 2. KOOL oświadcza, że dane osobowe zbierana o Kliencie podczas rejestracji w sklepie internetowym służą wyłącznie świadczeniu usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym do wystawiania dokumentów księgowych oraz przekazywania drogą elektroniczną informacji technicznych istotnych z punktu widzenia oferowanych towarów, w tym ich specyfikacji.

 3. KOOL oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez niego:

  1. w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach sklepu internetowego, przez czas jej obowiązywania, w tym przez czas wykonania uprawnień Stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2. z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń, liczonych od dnia wymagalności roszczenia tj. dniu po upływie terminu płatności (art. 6 ust. lit. f) RODO w zw. z art. 118 Kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Klientem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes KOOL, jako administratora danych;

  3. w celach marketingowych, w tym poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji konta w sklepie internetowym i/lub kontakt na podany numer telefonu, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta (lub osobę działającą w jego imieniu, np. pracownika) zgody na takie działania, przy czym zgoda może zostać wycofana w każdym czasie przez Klienta (poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: sklep@kool.com.pl). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

  4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w tym dot. rachunkowości i przepisów podatkowych) przez okresy wynikające z odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie.

 4. KOOL nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Klienta oraz w systemie informatycznym KOOL, w części zarządzanej przez Klienta.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. wglądu w treści dotyczących jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia skargi na przetwarzanie danych do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości dokonywania sprzedaży na rzecz Klienta w ramach sklepu internetowego.

 7. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim przez KOOL, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw KOOL lub rozstrzyganiu sporów;

  2. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

 8. KOOL zastrzega jednocześnie, że dane osobowe Klienta – Użytkownika, a także inne jego dane:

  1. zostaną przekazane firmom kurierskim i bezpośrednim dostawcom towarów do KOOL, jako osobom przy pomocy których KOOL wykonuje umowę sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w zakresie obejmującym obsługę procesu dostawy w tym skrócenia czasu realizacji zamówienia, jak również w razie ewentualnej reklamacji towaru, lecz nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia uprawnień Klienta z tego tytułu;

  2. zostaną przekazane osobom prowadzącym na zlecenie KOOL obsługę prawną, w razie ewentualnego dochodzenia roszczeń przez KOOL i przeciwko KOOL związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży, w tym na etapie przedsądowym, a także sądowym oraz egzekucyjnym;

  3. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi finansowe w zakresie obsługi płatności on-line (opisane w §8 ust. 2 pkt. d) Regulaminu).

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na sytuację Klienta.

 10. Niezależnie od powyższego KOOL stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze KOOL dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione do obsługi umów zawieranych w ramach sklepu internetowego, a KOOL regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz opisaną wyżej Polityką Prywatności.

Nasze marki
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem