Twój koszyk jest pusty
W przechowalni: 0

LogowanieRejestracja >>
Przypomnij hasło >>
Najczęściej kupowane
Cena netto
777 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
7.42 PLN
ŁOŻYSKO HK 1210
Cena netto
16.6 PLN
ŁOŻYSKO NK 8/12 T2
Cena netto
7.38 PLN
ŁOŻYSKO 698 ZZ
Cena netto
15 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
5.72 PLN
ŁOŻYSKO 6000 ZZE
Cena netto
10.4 PLN
ŁOŻYSKO MR 63 ZZ
Cena netto
10 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
15.7 PLN
ŁOŻYSKO 6206 2NSE C3
Najczęściej odwiedzane
Cena netto
15 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
777 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
10 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
5 PLN
Łożysko jednorzędowe
Cena netto
5.72 PLN
ŁOŻYSKO 6000 ZZE
Cena netto
7.64 PLN
ŁOŻYSKO 6202 2NSE C3
Cena netto
0 PLN
ŁOŻYSKO M 11121
Cena netto
15.72 PLN
ŁOŻYSKO 6206 2NSE
Cena netto
997.18 PLN
ŁOŻYSKO 6030 C3
Strona główna >> Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Właścicielem domeny internetowej pod adresem: www.kool.com.pl oraz sklepu internetowego pod adresem: sklep.kool.com.pl jest Spółka KOOL Jurkiewicz i wspólnicy spółka jawna z/s we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 105734 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu („KOOL”).

 2. Możliwość nabywania towarów w sklepie internetowym posiadają wyłącznie przedsiębiorcy (osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej), a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bądź działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej („Klient”).

 3. Wszelkie transakcje dokonywane w ramach sklepu internetowego stanowią umowy sprzedaży w zakresie obrotu obustronnie profesjonalnego, w zakresie prowadzonej przez każdą ze stron działalności gospodarczej.

 4. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku zawierania umów lub ich negocjowania przez Klienta, będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zapraszamy do nabywania towarów w tradycyjny sposób, w placówkach stacjonarnych (Oddziałach KOOL), których adresy są dostępne na stronie internetowej KOOL pod adresem: www.kool.com.pl.

 

§2.

[Warunki rejestracji]

 1. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zarejestrować się w sklepie internetowym, podając pełne dane adresowe, w tym dane do wystawienia faktury VAT, dane dostawy, a także prawidłowy posiadany przez niego numer NIP (warunek konieczny do rejestracji), a także dane kontaktowe: e-mail, telefon.

 2. Po zarejestrowaniu Klient otrzyma indywidualny login i hasło umożliwiające mu korzystanie z zasobów sklepu internetowego, w tym dokonywanie zamówień. KOOL może weryfikować drogą pisemną, telefoniczną, bądź mailową prawidłowość danych Klienta, podanych w trakcie rejestracji. W przypadku podania danych nieprawidłowych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd – KOOL nie jest zobowiązany do utrzymywania konta takiego Klienta i ma prawo je usunąć z posiadanych zasobów.

 3. Rejestracja konta przez Klienta jest równoznaczna z udzieleniem KOOL zgody na przetwarzanie jego danych do celów związanych wyłącznie z realizacją umowy – w tym także w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu i zwartych w nim regulacji z zakresu Polityki prywatności i zasad zbierania Danych osobowych – co Klient potwierdza we właściwym miejscu w trakcie procesu rejestracji. Klient w każdym czasie ma prawo do usunięcia konta w sklepie internetowym, co skutkuje także usunięciem jego danych z serwerów KOOL.

 

§3.

[Warunki sprzedaży]

 1. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym obowiązują tylko na terenie Polski. Sprzedaż towarów poza granice Polski, w tym warunki handlowe obejmujące ewentualną dostawę towarów są ustalane indywidualnie.

 2. Wszystkie ceny towarów podane w sklepie internetowym są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki. Cena netto i brutto zostanie uwidoczniona w „koszyku” przy składaniu zamówienia przez Klienta.

 3. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar oznacza zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także jego akceptację, w tym także w zakresie Polityki prywatności i zasad zbierania Danych osobowych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przez KOOL umowy sprzedaży.

 4. KOOL zapewnia, że oferowany towar jest nowy, zapakowany i taki też zostaje wydany przewoźnikowi (firmie kurierskiej), w celu dokonania dostawy.

 

§4.

[Warunki realizacji zamówienia]

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych umożliwiających wykonanie zamówienia, w tym wskazanie adresu dostawy oraz podanie numeru NIP Klienta. Brak wskazania numeru NIP przy składaniu zamówienia wyklucza realizację zamówienia, a zamówienia złożone bez numeru NIP (bądź z podaniem nieprawidłowego lub nieważnego numeru NIP) jest uważane za niezłożone.

 2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 złotych netto.

 3. Z chwilą złożenia zamówienia w sklepie internetowym Klient, jako kupujący składa ofertę nabycia towarów o treści określonej w zamówieniu, skierowaną do KOOL, jako sprzedawcy.

 4. Klient może dokonać zmiany złożonego zamówienia w zakresie rodzaju i ilości towarów nie później niż do chwili zatwierdzenia (wysłania) wypełnionego formularza zamówienia.

 5. KOOL może potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji mailowo lub telefonicznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty przez Klienta.

 6. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji danych wskazanych przez Kupującego i potwierdzeniu zamówienia do realizacji.

 7. Zamówione towary są wysyłane w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, tj.:

 1. w ciągu 3 dni roboczych od momentu uznania rachunku bankowego KOOL – w przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do przedpłaty,

 2. w ciągu 3 dni roboczych – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pobraniem.

 1. Klient nie może dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym, wskazując w treści zamówienia na sposób płatności: „przelew”. W przypadku wskazania przez Klienta na sposób płatności „przelew” zamówienie zostanie zrealizowane, jako „za pobraniem” a koszty z tym związane ponosi Klient.

 2. Adresem dostawy towaru jest zawsze adres podany przez Klienta w zamówieniu.

 3. W przypadku towarów zamówionych, a nie znajdujących się aktualnie w magazynie, termin realizacji zamówienia może uleć wydłużeniu. KOOL poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając informację w tym względzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta. KOOL może zaproponować Klientowi inny towar o wartości i właściwościach odpowiadających towarom, który Klient zamówił, w miejsce towaru brakującego.

 4. W braku możliwości realizacji zamówienia, KOOL zawiadomi o tym Klienta, w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając informację w tym względzie, na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku dokonania przedpłaty za towar – zwróci, w terminie 7 dni wartość dokonanej przedpłaty, na rachunek bankowy, z którego dokonano przedpłaty.

 5. Realizacja zamówienia nastąpi za pomocą firmy kurierskiej. Klient ponosi koszty przesyłki zamówionego towaru (w tym koszty odbioru gotówki, w razie wyboru płatności za pobraniem), które są doliczane do wartości towaru w chwili składania zamówienia.

 6. Z chwilą wydania zamówionego towaru przewoźnikowi (firmie kurierskiej) na Klienta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty bądź zniszczenia towaru. Wydanie towaru Klienta następuje z tą samą chwilą.

 

§5.

[Warunki płatności za zamówienie]

 1. Klient może także dokonać płatności za zamówiony towar:

  1. w formie przedpłaty, na rachunek bankowy KOOL wskazany w fakturze pro forma VAT;

  2. w formie elektronicznej, poprzez płatność za pomocą usługi dostarczanej przez PAYU (przykład)

  3. przy odbiorze towaru, bezpośrednio kurierowi („płatność za pobraniem”).

 2. KOOL wystawi fakturę VAT, która zostanie dołączona do przesyłki i przesłana na adres Klienta wskazany w zamówieniu wraz z towarem.

 

§6.

[Odbiór towaru i reklamacje]

 1. Klient obowiązany jest w każdym przypadku do sprawdzenia nadesłanej przesyłki. W razie widocznych uszkodzeń, braków (itp.), Klient winien zgłosić ten fakt niezwłocznie kurierowi przy odbiorze przesyłki, sporządzając odpowiedni protokół uszkodzeń.

 2. Reklamacje towaru należy składać niezwłocznie, na adres: sklep@kool.com.pl, lecz nie później niż w terminie jednego dnia, po odbiorze towaru.

 3. Niedokonane odbioru towaru w terminie, bądź odmowa odbioru towaru przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z zamówienia. W takim wypadku Klient zostanie obciążony przez KOOL kosztami transportu towaru, jakie poniósł KOOL w związku z wykonaniem zamówienia. Klient jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów w terminie 3 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej, a w przypadku dokonania przedpłaty – KOOL potrąci także koszty transportu z kwotą podlegającą zwrotowi dla Klienta.

 

§7.

[Postanowienia końcowe dotyczące sprzedaży]

 1. Wszelkie sugestie oraz pytania prosimy kierować na adres: sklep@kool.com.pl .

 2. Spory powstałe na tle wykonywania zamówień realizowanych w ramach sprzedaży internetowej, rozstrzygał będzie sąd powszechny w Legnicy.

 

§8.

[Polityka prywatności]

 1. KOOL, jako Usługodawca zapewnia adekwatną wobec aktualnych możliwości technicznych oraz formuły udostępniania sklepu internetowego transparentność
  w zakresie obejmującym gromadzone i przetwarzane przez KOOL dane oraz sposób ich wykorzystania.

 2. W związku z powyższym KOOL informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:

  1. Dane wprowadzane przez Klienta, w tym dane osobowe Klienta lub Użytkownika (osoby współpracującej z Klientem, bądź jego pracownika). Podczas rejestracji Klient jest proszony o podanie określonych informacji, w tym danych osobowych. KOOL przetwarza wybrane i wprowadzone przez Klienta dane, w tym dane osobowe;

  2. Dane dotyczące logowania. W celu logowania do sklepu internetowego mogą być wykorzystywane następujące dane osobowe Klienta: adres e-mail, telefon kontaktowy, jeśli któraś z tych danych jest loginem. Zebrane logi przechowywane są w postaci zanonimizowanej przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem internetowym, w tym w oparciu o pliki logów mogą być generowane statystyki. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające sklep internetowy (Dane zanonimizowne).

  3. Komunikacja. W celu komunikacji z Klientem KOOL może gromadzić i przechowywać korespondencję z Klienta. KOOL może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail Klienta, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z KOOL za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail Klienta, itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z Klientem są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji o specyfikacji oferowanego towaru lub jego dostępności.

  4. Oprogramowanie osób trzecich. KOOL umożliwia w ramach sklepu internetowego dostęp do oprogramowania udostępnionego przez osoby trzecie (PAYU). Informacje zbierane przez KOOL w ramach korzystania z tego oprogramowania są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności zaś informacje zbierane przez dostawcę oprogramowania (PAYU) są objęte polityką prywatności (link do polityki PAYU) odpowiedniej osoby trzeciej.

  5. Cookies – w związku z udostępnianiem zawartości sklepu  internetowego KOOL, korzysta z plików „cookies” niezbędnych  do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w zakresie obsługi zamówień.

 1. Wykorzystanie plików „cookies” może nastąpić w celu:

  1. dostosowania zawartości stron sklepu internetowego do preferencji Użytkownika (w tym Klienta) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu internetowego i stron internetowych KOOL, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymania sesji Użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej pod stronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza w sposób domyślny przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym odbiorcy. Użytkownicy przeglądarek internetowych mogą we własnym zakresie dokonać zmian ustawień dotyczących plików „cookies”. Opcje te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

 2. Wyłączenie stosowania „cookies”  może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług sklepu internetowego a w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania „cookies”  nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści, do których dostęp wymaga logowania.

 

§9.

[Administrowanie danymi osobowymi]

 1. Dane Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarzą, jak też dane innych osób fizycznych działających w imieniu i na rzecz Klientów (np. pracowników, współpracowników będących osobami fizycznymi), podane przy tworzeniu konta Klienta, jak i w trakcie składania zamówienia, są zbierane i przetwarzane przez KOOL (jako podmiot zbierający dane osobowe – administrator danych) wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, na poniższych zasadach (opisanych w ust. 2-10 poniżej).

 2. KOOL oświadcza, że dane osobowe zbierana o Kliencie podczas rejestracji w sklepie internetowym służą wyłącznie świadczeniu usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym do wystawiania dokumentów księgowych oraz przekazywania drogą elektroniczną informacji technicznych istotnych z punktu widzenia oferowanych towarów, w tym ich specyfikacji.

 3. KOOL oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez niego:

  1. w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach sklepu internetowego, przez czas jej obowiązywania, w tym przez czas wykonania uprawnień Stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2. z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń, liczonych od dnia wymagalności roszczenia tj. dniu po upływie terminu płatności (art. 6 ust. lit. f) RODO w zw. z art. 118 Kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Klientem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes KOOL, jako administratora danych;

  3. w celach marketingowych, w tym poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji konta w sklepie internetowym i/lub kontakt na podany numer telefonu, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta (lub osobę działającą w jego imieniu, np. pracownika) zgody na takie działania, przy czym zgoda może zostać wycofana w każdym czasie przez Klienta (poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: sklep@kool.com.pl). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

  4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w tym dot. rachunkowości i przepisów podatkowych) przez okresy wynikające z odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie.

 4. KOOL nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Klienta oraz w systemie informatycznym KOOL, w części zarządzanej przez Klienta.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. wglądu w treści dotyczących jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia skargi na przetwarzanie danych do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości dokonywania sprzedaży na rzecz Klienta w ramach sklepu internetowego.

 7. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim przez KOOL, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw KOOL lub rozstrzyganiu sporów;

  2. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

 8. KOOL zastrzega jednocześnie, że dane osobowe Klienta – Użytkownika, a także inne jego dane:

  1. zostaną przekazane firmom kurierskim i bezpośrednim dostawcom towarów do KOOL, jako osobom przy pomocy których KOOL wykonuje umowę sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w zakresie obejmującym obsługę procesu dostawy w tym skrócenia czasu realizacji zamówienia, jak również w razie ewentualnej reklamacji towaru, lecz nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia uprawnień Klienta z tego tytułu;

  2. zostaną przekazane osobom prowadzącym na zlecenie KOOL obsługę prawną, w razie ewentualnego dochodzenia roszczeń przez KOOL i przeciwko KOOL związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży, w tym na etapie przedsądowym, a także sądowym oraz egzekucyjnym;

  3. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi finansowe w zakresie obsługi płatności on-line (opisane w §8 ust. 2 pkt. d) Regulaminu).

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na sytuację Klienta.

 10. Niezależnie od powyższego KOOL stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze KOOL dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione do obsługi umów zawieranych w ramach sklepu internetowego, a KOOL regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz opisaną wyżej Polityką Prywatności.

Oprogramowanie sklepów internetowych   sitepromotor